Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός κτιριακών εγκαταστάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου»

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, πρόκειται να αναθέσει τον  καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων της με παροχή υπηρεσίας, όπως ακριβώς αναφέρεται στην απόφαση 39/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α: 71ΝΩ46911Ξ-ΥΨΑ, ΑΔΑΜ: 17REQ006092126).


Μαζί με την προσφορά απαιτείται:
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, με την οποία  θα δηλώνετε ότι δεν έχετε αθετήσει τις υποχρεώσεις σας όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ότι δεν διώκεσθε ποινικά και ότι θα καταθέσετε σε περίπτωση που κηρυχθείτε ανάδοχος πριν την ανάθεση, τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι:
α. Φορολογική ενημερότητα.  
β. Ασφαλιστική ενημερότητα.
γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, τα απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο Ν.4144, τεύχος πρώτο, ΦΕΚ88, 18-4-2013, άρθρο 22.
Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Παρακαλούμε να υποβάλετε την προσφορά σας, στο Κεντρικό Κατάστημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στην οδό Κοντόπουλου 13, Αγία Παρασκευή, 15342 έως και τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και ώρα .

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                                                           
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΓΚΙΟΚΑ         

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έγγραφο της Πρόσκλησης                                

Εκτύπωση Email